Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 413
Article : 0
Size : 0,6 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 24 2
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Doç. Dr. Aytekin Yılmaz

Değerli Siyaset bilimci Doç. Dr. Aytekin Yılmaz, "Modern Demokrasi: Gelişimi ve Sorunları" adlı bu kitabında demokrasiyi her yönüyle inceliyor; kavramlarını, fikri temelini, tarihçesini, gelişimini ve teorisini anlatıyor; farklı demokratik anlayışları ve yaklaşımları, demokrasideki yeni gelişme eğilimlerini ve sorunları ele alıyor. Bu eser son yıllarda gündeme gelen demokrasideki yeni arayışları ve demokratik sistemdeki yeni gelişmeleri, dünyanın önemli siyaset bilimcileri ile aynı dönemde inceleme ve tartışma iddiası taşımaktadır. Modern Demokrasi: Gelişimi ve Sorunları, hem sokaktaki adamın rahatlıkla okuyup anlayabileceği kadar sade bir dille yazılmış, hem de yüksek öğrenim gençliğinin, master ve doktora öğrencilerinin faydalanabileceği bilimsellikte hazırlanmış bir eserdir. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

ÖNSÖZ / [p.9]
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK DEMOKRASİ
Demokrasi / [p.15]
Demokrasinin Temeli: Özgürlük ve Katılma / [p.38]
DEMOKRATİK GELİŞME DALGASI 47
Demokratikleşme Dalgası ve Sorunları / [p.47]
Uluslar arası İlişkiler ve Demokrasi / [p.54]
Demokrasinin Kırılganlığı / [p.60]
Antik Demokrasiden Yeni Demokrasiye / [p.65]
İKİNCİ BÖLÜM: DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ VE TEMELLERİ 73
Demokrasi ve Unsurları / [p.73]
Demokrasi ve Temelleri / [p.81]
1. Bireysel ve Kişiliğine Saygı / [p.82]
2. Bireysel Özgürlük / [p.84]
3. Rasyonelliğe İnanç / [p.84]
4. Eşitlik / [p.85]
5. Adalet / [p.85]
6. Yasal Yönetim / [p.86]
7. Anayasacılık / [p.86]
8. Halk Yönetimi ve Çoğunluk İlkesi / [p.87]
DEMOKRASİNİN FİKRİ TEMELLERİ 88
Rasyonellik, Sözleşme ve Rıza / [p.88]
Yunan, Roma ve Hıristiyan Düşüncesinin Katkısı / [p.93]
DEMOKRASİ FİKRİNİN GELİŞMESİ VE YERLEŞMESİNİN SOSYAL ORTAMI 95
Kilise; Din ve Düşünce Alanının Özgürleşmesi / [p.96]
Sanayi Devrimi, Burjuvazi ve Ekonomik Alanın Özerkleşmesi / [p.105]
Anayasa ve Anayasacılık Geleneği / [p.106]
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KLASİK DEMOKRASİ VE GELİŞİMİ 123
Metodolojik Not / [p.124]
DEMOKRASİNİN OLUŞTUĞU SOSYAL ORTAM 126
Parlamento ve Temsil Düşüncesi / [p.130]
Ekonomik Ortam: Ticaretin Canlanması ve Burjuvazinin Ortaya Çıkışı / [p.130]
Yeni Kentin Ortaya Çıkışı / [p.133]
Değerlendirme / [p.134]
Kültürel Ortam / [p.141]
Kamuoyunun Ortaya Çıkışı / [p.151]
Aydınların Rolü / [p.153]
Genel Değerlendirme / [p.156]
DEMOKRASİDE İKTİDARIN ÜSLUBU MEŞRUİYETİ VE FELSEFİ TEMELİ 167
Demokrasinin Meşruyiet Temeli ve Siyasi İktidarın Üslubu / [p.167]
Demokratik Toplum Anlayışının Felsefi Temeli: Özgürlük, Eşitlik, Adalet / [p.172]
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DEMOKRASİ: BAZI KAVRAM VE GELİŞMELER 187
Demokratikleşme ve Liberalleşme / [p.187]
Demokrasi ve Cumhuriyet / [p.193]
Milliyetçilik ve Demokrasi / [p.205]
Hukuk Devleti ve Demokrasi / [p.212]
Demokrasi, Hukuk Devleti ve Diktatörlük / [p.217]
Sivil İktidardan Silahlı İktidara Hukuk / [p.225]
BEŞİNCİ BÖLÜM: FARKLI DEMOKRATİK ANLAYIŞLAR VE YAKLAŞIMLAR 223
Farklı Demokrasi Anlayışları / [p.223]
Siyasal, Sosyal ve Katılımcı Demokrasi / [p.223]
Pluralist ve Elitist Yaklaşım / [p.242]
Demokratik Gelişmeye Farklı Bakışlar / [p.251]
Ekonomik Yaklaşım: Macpherson / [p.251]
Adalet ve Hukuk Devleti Olarak Demokrasi / [p.255]
Demokrasinin Ekonomik Teorisi / [p.258]
Pazarın Denetlenmesiyle Demokrasi: Bobbio / [p.261]
ALTINCI BÖLÜM: DEMOKRASİDE YENİ GELİŞME EĞİLİMLERİ VE SORUNLAR 267
Genişleyen Devlet ve Tepki / [p.267]
Yeni Gelişmeler ve Sorunlar / [p.276]
Demokrasinin İthali Problemi / [p.284]
Azgelişmiş Ülkelerde Demokrasi ve Sorunları / [p.287]
Demokrasi, Değişim ve İstikrar / [p.291]
Seçim Sistemi, Demokrasi ve Sistemde Değişim / [p.299]
Anti Demokratik Gruplar ve Demokrasi / [p.309]
Demokratik Yapıda Bazı Sorunlar / [p.319]
Demokrasi ve Yeni Aristokrasi Olarak Bürokrasi / [p.322]
Siyasal Alanın Dönüşümü: Demokrasi ve / [p.]
Özelleştirme / [p.327]
Demokrasi, Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı / [p.332]
YEDİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMI VE SORUNLARI 343
Osmanlı'dan Günümüze Demokratikleşme / [p.343]
Tarihsel Arkaplan: Batı ve Biz / [p.343]
Osmanlı'da İktidarı Sınırlama Çabaları / [p.347]
Batı Osmanlı ve Cumhuriyet: Farklı Kültürel Ortam ve Sonuçları / [p.355]
Demokratikleşmeyle İlgili Bazı Hususlar / [p.363]
CUMHURİYET DÖNEMİ GELİŞMELERİ 376
Cumhuriyet Dönemi Demokratik Gelişme Dönemleri / [p.379]
Gündemi Kim Belirliyor, Kararlar Nasıl Alınıyor? / [p.382]
Son Değerlendirmeler: Olağanüstü Koşullar ve Tabii Refleks / [p.389]
KAYNAKÇA


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye