Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 281
Article : 0
Size : 0,8 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 23 4
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Hasan Celâl Güzel

Editörlüğünü Hasan Celâl Güzel'in yaptığı "Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu" isimli kitabımız ile Yeni Türkiye yayınları arasında ayrı bir tarih serisi başlattık. Ermeni Sorunu'nun bütün yönleriyle mercek altına alındığı eserde; birinci bölümde "Ermeni Senaryosu ve Gerçekler" başlığı altında, Osmanlı'dan günümüze Ermeni ilişkilerinin tarihçesi ve sözde Ermeni soykırımının gerçek yüzü anlatılmakta, ikinci bölümde "Pax Ottomana ve Hristiyan Azınlıkların Durumu" başlığı altında, Osmanlı Barışı, Osmanlı Millet Sistemi ve bu sistem içerisinde Ermeni, Rum ve Yahudilerin statüsü incelenmekte ve üçüncü bölümde Ermeni Mezalimi ele alınmaktadır.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Giriş / Hasan Celâl GÜZEL [p.9]
BİRİNCİ BÖLÜM: ERMENİ SENARYOSU VE GERÇEKLER
I. Dünya Savaşı'nda İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu / Prof. Dr.Justin MCCARTHY [p.15]
Tarihte Türkler ve Ermeniler / Prof. Dr.Ercüment KURAN [p.29]
Osmanlı Devleti'nde Ermeniler Hakkında / Prof. Dr.Nejat GÖYÜNÇ [p.35]
Osmanlılar ve Millet-i Sâdıkadan Ermeniler / Prof. Dr.Enver KONUKÇU [p.45]
Ermeni Meselesinin Milletlerarası Boyutu / Prof. Dr.Ercüment KURAN [p.57]
İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Bağımsızlık Hareketlerine Yönelişi (1850-1896) / Yrd. Doç. Dr.Davut KILIÇ [p.71]
Osmanlı Devleti'nde Milliyetçi Hareketler İçerisinde Ermeniler / Yrd. Doç. Dr.Turgay UZUN [p.81]
Ermeniler Hakkındaki Reformların Uygulanması (1895-1897) / Doç. Dr.Musa ŞAŞMAZ [p.93]
Amiral Bristol Raporu ve A.B.D.'de Türk Aleyhtarı Ermeni Propagandasının Tarihçesi / Prof. Dr.Ercüment KURAN [p.105]
Ermeni Mezalimine ve Soykırım İddialarına İlişkin Kavram Karmaşası / A. Yücel AKTAR [p.121]
İKİNCİ BÖLÜM: PAX OTTOMANA VE HIRISTİYAN AZINLIKLARIN DURUMU
Millet Sistemi'nin İlginç Tarihi / Prof. Dr.Benjamin BRAUDE [p.131]
Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi) / Prof. Dr.Yavuz ERCAN [p.145]
Çok Milletli Bir Ulus Olarak Osmanlı İmparatorluğu / Prof. Dr.Yuluğ Tekin KURAT [p.163]
Osmanlı İmparatorluğu: Çokkültürlüğün Doğulu Mimarı / Dr.Arshi KHAN [p.171]
Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Gayrimüslimlerin Yaşantılarına Dair / Yrd. Doç. Dr.Nuri ADIYEKE [p.183]
Hıristiyan Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemi / Prof. Dr.Salahi SONYEL [p.193]
Osmanlı Devleti'nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım / Prof. Dr.Bilâl ERYILMAZ [p.201]
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ERMENİ ZULMÜNÜN KURBANLARI
Doğu'da Ermeni Zulmü Gören Vatandaşlarımızın İfadeleri / Yrd. Doç. Dr.Gürsoy SOLMAZ [p.213]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye