Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 206
Article : 0
Size : 1,2 x 9,4 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 28 5
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Yrd.Doç.Dr. Yavuz Aslan

Genç bilim adamı, değerli araştırmacı Yrd.Doç.Dr. Yavuz ASLAN'ın "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Kuruluşu, Evreleri, Yetki ve Sorumluluğu" isimli eseri Cumhuriyet Tarihimiz'in bu önemli dönemine ışık tutuyor. Millî Mücadeleyi gerçekleştiren ve Cumhuriyet'i kuran bu yönetim, tarih, siyaset ve hukuk açılarından tarafsız ve bilimsel bir şekide inceleniyor.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ / [p.11]
BİBLİYOGRAFYA / [p.13]
KISALTMALAR / [p.19]
I.BÖLÜM
GİRİŞ
1. Meclis-i Meb'usan'ın Kapanması ve Mustafa Kemal'in Seçimler Hakkındaki Tebliği / [p.1]
2. Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve İlk Çalışmalar / [p.3]
3. Meclisi Teşkil Eden Mebusların Sayısı ve Çoğunluk Meselesi / [p.6]
4. Mebusların Mesleklerine Göre Ayırımı / [p.7]
II.BÖLÜM
KURULUŞ VE EVRELERİ BAKIMINDAN HEY'ET-İ VEKİLE
A - HÜKÜMETİN TEŞKİLİ HAKKINDA MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN TEKLİFİ (24 NİSAN 1920) / [p.11]
1. Mustafa Kemal Paşa'nın Teklifinin Meclis'teki Görüşmeleri / [p.14]
2. Mustafa Kemal Paşa Teklifini Hangi Şartlar Altında Vermişti? / [p.15]
3. Hükümet Üyelerine Niçin "Vekil" Denilmiştir? / [p.16]
B - MUSTAFA KEMAL VE KUVVETLER BİRLİĞİ SİSTEMİ / [p.18]
C - MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ (KUVVETLER BİRLİĞİ SİSTEMİ) / [p.22]
1. Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? / [p.22]
2. Meclis Hükümeti Sisteminin Dayandığı Prensip ve Karakteri / [p.23]
3. Meclis Hükümeti Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Uygulanışı / [p.24]
D - MECLİSİN İCRÂ (YÜRÜTME) YETKİSİNİ KULLANMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞMELER / [p.25]
E - İLK İCRÂ ORGANININ KURULUŞU (MUVAKKAT İCRÂ ENCÜMENİ (2 MAYIS 1920) / [p.28]
F - İCRÂ VEKİLLERİ SURET-İ İNTİHABINA DAİR KANUN (2 MAYIS 1920) / [p.31]
1. Lâyiha Encümeni'nin Seçimi (25 Nisan 1920) / [p.31]
2. İcrâ Vekilleri Suret-i İntihâbına Dair Kanun Tasarısı / [p.32]
3. İcra Vekilleri Suret-i İntihâbına Dair Kanun Tasarısı Üzerinde Görüşmeler / [p.34]
a) Kanun Tasarısının Birinci Maddesi Üzerinde Yapılan Görüşmeler / [p.37]
b) Kanun Tasarısının İkinci Maddesi Üzerinde Yapılan Görüşmeler / [p.42]
c) Kanun Tasarısının Üçüncü Maddesi Üzerinde Yapılan Görüşmeler / [p.45]
d) Kanun Tasarısının Dördüncü Maddesi Üzerinde Yapılan Görüşmeler / [p.47]
e) Kanun Tasarısının Beşinci Maddesi Üzerinde Yapılan Görüşmeler / [p.50]
4. İcrâ vekilleri Suret-i İntihâbına Dair Kanunun Kabulü / [p.51]
G - İCRA VEKİLLERİ HEYETİ'NİN SEÇİMİ VE GÖREVE BAŞLAMASI (3-4 MAYIS 1920) / [p.52]
H - İCRÂ VEKİLLERİ HEYETİ'NİN İLK PROĞRAMI (9 MAYIS 1920) / [p.57]
I - İCRÂ VEKİLLERİ SURET-İ İNTİHÂBINA DAİR KANUNUN İKİNCİ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (VEKİL SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME USÛLÜNÜN KABULÜ) (4 KASIM 1920) / [p.63]
K - TEŞKİLÂT-I ESÂSİYE KANUNU'NUN İCRÂ (YÜRÜTME) İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ / [p.68]
L - İCRÂ VEKİLLERİ HEYETİ'NİN "HEYET OLARAK" İLK İSTİFASI VE YENİ İCRÂ VEKİLLERİ HEYETİ'NİN SEÇİMİ (16 MAYIS-19 MAYIS 1921) / [p.71]
M - İCRÂ VEKİLLERİ SURET-İ İNTİHÂBINA DAİR KANUN (8 TEMMUZ 1922) / [p.77]
1. Büyük Millet Meclisi'nde Gruplaşmalar / [p.77]
2. Meclis İçindeki Muhâlefetin Vekil Seçim Usûlü Üzerindeki Etkileri / [p.79]
3. İcrâ Vekillerinin Suret-i İntihâbına Dair Kanun Tasarısı / [p.82]
4. Kanun Tasarısının Görüşülmesi ve Kabulü / [p.84]
5. Kanun Hakkında Mustafa Kemal Paşa'nın Görüşleri / [p.86]
6. İcra Vekilleri Heyeti'nin İstifası ve Yeni İcra Vekilleri Heyeti'nin Seçimi (9-12 Temmuz 1922) / [p.87]
N - KABİNE SİSTEMİNE GEÇİŞ / [p.89]
1. İkinci Grubun Vekil Seçiminde Yaptığı Muhâlefet / [p.89]
2. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Yeni İcra Vekilleri Heyeti'nin Teşkili / [p.91]
3. Yeni Bir Vekâlet: Mübadele, İmâr ve İskân Vekâleti (13 Ekim 1923) / [p.94]
4. İcrâ Vekilleri Heyeti'nin İstifası ve Kabine Sistemine Geçiş / [p.95]
III.BÖLÜM
YETKİ VE SORUMLULUK BAKIMINDAN HEYET-İ VEKİLE
A - BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSİ'NİN İCRÂ (YÜRÜTME) İLE İLGİLİ YETKİ VE SORUMLULUĞU / [p.99]
B - İCRÂ VEKİLLERİ HEYET-İ RİYÂSETİ'NİN STATÜSÜ / [p.101]
C - MECLİS VE İCRÂ VEKİLLERİ / [p.103]
D - VEKİLLER ARASINDA ÇIKACAK İHTİLÂFIN HALLİ / [p.106]
E - VEKİLLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI / [p.108]
F - HEYET-İ VEKİLE'NİN ÇALIŞMA USÛLLERİ / [p.109]
G - HEYET-İ VEKİLE'NİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNUN MECLİSTE ELE ALINMASI (24 NİSAN-1 Aralık 1921) / [p.110]
1. Heyet-i Vekile'nin Vazife ve Mes'uliyetine Dair Kanun Tasarısı / [p.112]
2. Kanun Tasarısının Görüşmeleri / [p.115]
3. Kanun Tasarısının Encümene Geri Gönderilmesi (3 Aralık 1922) / [p.125]
H - HEYET-İ VEKİLE'NİN VAZİFE VE MES'ULİYETİNE DAİR KANUN TASARISININ YENİDEN MECLİSİN GÜNDEMİNE GELİŞİ / [p.128]
1. Heyet-i Vekile'nin Vazife ve Mes'uliyetine Dair Kanun Tasarısı / [p.129]
2. Kanun Tasarısının Görüşmeleri / [p.134]
SONUÇ
DİZİN
EK: 1 - İcrâ Vekilleri Heyeti Listesi (3 Mayıs 1920-30 Ekim 1923) / [p.153]
EK: 2 - 3-4 Mayıs 1920 - 30 Ekim 1923 Tarihleri Arasında TBMM Hükümeti İçerisinde Yer Alan Vekillerin (Bakanlar) Biyografisi / [p.159]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye