Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 534
Article : 0
Size : 0,6 x 9,4 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 29 3
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Taceddin KAYAOĞLU [Mahmud Cevat İbnü'ş Şeyh Nâfi]

Bizzat Maarif Nazırı Şükrü Bey'in teşvîki ve mümkün olan bütün kolaylığı sağlamasıyla Mahmud Cevad Bey tarafından kaleme alınan bu kitap, maarif tarihimizin ilk ve yegâne eseridir. Yayınlandığı günden itibaren maarif tarihçilerinin baş ucu eseri haline gelen kitap resmî vesikalarla doludur. Arşiv belgelerinden sonra kaynak olarak kullanılan ilk kitaptır. Bu kitabı önemli kılan hususların ilki birinci elden kaynakların kullanılmış olması, ikincisi bu tip bir eserin ilk olarak tedvin edilmesi, üçüncüsü bizzat maarif nazırı tarafından desteklenerek vücuda getirilmiş olması, dördüncüsü aynı dönemde yaşayanlar ve bizzat maarif işlerinin içinde olanlar tarafından kaleme alınmış olması. Bir diğeri de kitapta ismi geçen bütün şahısların kısa kısa biyografilerine yer verilmiş olmasıdır.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

BİR KAÇ SÖZ
MAHMUT BEY BABA / [p.1]
İFÂDE-İ MAHSÛSA / [p.1]
MEDHAL / [p.3]
İlk tahsilin mecbûrî olduğuna dair 1240 (1824) târihli fermân-ı hümâyûn / [p.3]
Mahalle Mektebleri hakkında Meclis-i Umûr-ı Nâfi'ânın lâyihası / [p.7]
Bu lâyihahaya bazı hususların ilâvesi lazım geldiğine dair Dâr-ı Şûrâ-yı Bâb-ı Âlî'den mezkûr meclise gönderilen ihtar müzekkiresi / [p.11]
Mezbur müzekkireye Meclis-i Umûr-ı Nafia'nın cevabı / [p.12]
Bu husûsa dâir Dâr-ı Şûrâ-yı Bâb-ı Âlî'den yazılan mazbata / [p.13]
Meclis-i Umûr-ı Nâfi'a lâyihasına bazı hususların derc edilmesine dâir Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'den Meclis-i Nâfia'ya gönderilen müzekkire / [p.15]
Meclis-i Umûr-ı Nâfi'a tarafından kabûl edilerek Meclis-i Vâlâ'ya takdîm olunan müzekkire / [p.16]
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâmü'l-Adliye'nin arzı / [p.17]
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâmü'l-Adliye'nin takdîm kılınan işbu arzı üzerine padişah tarafından sâdır olan hatt-ı hümâyûn sûreti / [p.19]
İmam-zâde Es'ad Efendi'nin Mekâtib-i Rüşdiye Nâzırlığına getirilmesi / [p.20]
Maârif işlerine müteallik icraatın menşei olan Meclis-i Umûr-ı Nâfi'a hakkında bir resmî tebliğ / [p.20]
KISM-I EVVEL
Kurulmasına karar verilen Mekâtib-i Rüşdiye için talimatname makamına kaim olan layiha / [p.21]
Maârif Meclis-i Muvakkati hakkında resmî tebliğ / [p.25]
Dâimî Meclis-i Maârif'in teşkîline dâir resmî tebliğ / [p.27]
1263 (1846-47) SENESİ VAKAYİ'İ
MEKÂTİB-İ UMÛMİYE NEZÂRETİ / [p.31]
Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti'nin tesîsi hakkında resmî tebliğ / [p.31]
1264 (1847-48) SENESİ VAKAYİ'İ / [p.33]
Mekâtib-i Umûmiye Müdüriyeti / [p.33]
Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti'nin ikinci defa tesîsi / [p.34]
Mekâtib-i sıbyâniye ve rüşdiyeye muallim yetiştirmek için Dârülmuallimîn'in tesîsi / [p.35]
1265 (1848-49) SENESİ VAKAYİ'İ
Maârif-i Adliye Mektebleri vazîfelerinin Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti'ne ilhâkı / [p.37]
1266 (1849-50) SENESİ VAKAYİ'İ
Dârülmaârif Mektebi'nin tesîsi ve açılması / [p.37]
1267 (1850-51) SENESİ VAKAYİ'İ
Darülmaârif Mektebi talebelerinin imtihanlarının icrası / [p.40]
Bazı şahıslara Meclis-i Maârif-i Umûmiye azalığı verilmesi / [p.40]
Dârülmaârif mektebi imtihanlarında başarılı olan talebelerin Sınıf-ı Evvel Mütemâyizi nâmıyla açılacak sınıfa nakl olunmaları ve mekteb müdürü Ali Efendi'ye hocalık rütb tevcîhi / [p.41]
Meclis-i Muvakkat kararlarından olan Encümen-i Dâniş'in açılması / [p.41]
Encümen-i Dâniş'in dâhilî azaları / [p.43]
Encümen-i Dâniş'in hâricî azaları / [p.47]
1268 (1851-52) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekâtib-i rüşdiye talebelerinin Dârülmaârif'de icrâ edilen imtihanları / [p.51]
1269 (1852-53) SENESİ VAKAYİ'İ
Meclis-i Maârif-i Umûmiye azalarının azalmasına mebnî yeni azaların seçilmesi / [p.52]
Giderleri Hazîne-i Celîle tarafından karşılanarak tesis edilen rüşdiye mekteblerinin açılması / [p.53]
1270 (1853-54) SENESİ VAKAYİ'İ
Dârülmaârif'te yapılan imtihanlar sonucu başarılı olanların istedikleri yerlere tayin edilmesi husûsu / [p.53]
Kemal Efendi'nin Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti. / [p.54]
KEMAL EFENDİ'NİN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.54]
Meclis-i Maârif riyâsetine Abdülhak Efendi'nin yerine İsmet Beyefendi'nin getirilmesi / [p.55]
1271 (1854-55) SENESİ VAKAYİ'İ
Şinasî Efendi'nin Meclis-i Maârif azalığına tayin edilmesi / [p.56]
1272 (1855-56) SENESİ VAKAYİ'İ
Meclis-i Maârif Reisi İsmet Beyefendi'nin vefatı hasebiyle yerine İstanbul Kadısı Tahir Efendi'nin tayin edilmesi / [p.57]
Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti Muavini Vehbi Efendi marifetiyle Rumeli'nin İşkodra, Yenişehir, Yanya, Delvine ve Manastır şehirlerinde birer rüşdiye mektebi açılması / [p.57]
Paris'e Gönderilen hocaefendilere Meclis-i Maârif tarafından verilen ta'lîmat / [p.58]
HAYRULLAH EFENDİ'NİN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.59]
KISM-I SÂNÎ
1273 (1856-57) SENESİ VAKAYİ'İ
MAÂRİF-İ UMÛMİYE NEZÂRETİ'NİN TESÎSİ / [p.59]
1275 (1858-59) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekteb-i Mülkiye'nin açılması. / [p.60]
Nezâret müsteşarı Hayrullah Efendi'nin Mekteb-i Tıbbıye Nezâreti'ne, Maârif-i Umûmiye müsteşarlığına da Salih Efendi'nin tayini / [p.61]
1276 (1859-60) SENESİ VAKAYİ'İ
Bazı zevâtın Meclis-i Maârif-i Umûmiye azalığına tayin edilmesi / [p.61]
1277 (1860-61) SENESİ VAKAYİ'İ
Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'nin teşkîli / [p.62]
1278 (1861-62) SENESİ VAKAYİ'İ
SÂMÎ ABDURRAHMAN PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.65]
Sultan Ahmed'de Kız Mektebi'nin açılması / [p.67]
1279 (1862-63) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekteb-i Maârif-i Adlî hocalarından Bekir ve Hacı Hüseyin Efendilerin Meclis-i Maârif azalığına tayin edilmesi / [p.68]
Vilayetlerde mekâtib-i rüşdiye teşkilatına devam olunması ve Şam'da Emevî Camii civarında bulunan Çakmâkıya Medresesi'nin rüşdiye mektebine çevrilerek tedrîsata başlaması / [p.68]
KEMAL EFENDİ'NİN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.68]
Sergî-i Osmânî Nezâreti'nin Maârif-i Umûmiye Nezâreti'ne havâlesine dair resmî tebliğ / [p.68]
Sergi Komisyonu azası / [p.69]
MUSTAFA FÂZIL PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.70]
Dârülfünûn'da serbest derslerin başlaması, Dârülfünûn'a bir takım âlet ve nümûnelerin alınması ve kütüphanesine takrîben dört bin cilt kadar kitabın konulmasına dair / [p.70]
Dersaâdet ve bilâd-ı selâsede kâin sıbyan mekteblerinin bir kısmında ıslahat icrası / [p.72]
NEVRES PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.73]
1280 (1863-64) SENESİ VAKAYİ'İ
Eski Darülfünun'da yapılan derslere Coğrafyâ-yı Tabîî dersinin de eklenmesi hususunda yayınlanan resmî teblîğ / [p.73]
Meclis-i Maârif-i Muhtelit teşkili / [p.74]
Dâire-i Maârif-i Umûmiye küşâdı / [p.74]
Bu babdaki tezkire-i sâmiye sûreti / [p.75]
Dâire-i Mekâtib-i Husûsiye azâsı / [p.76]
Dâire-i Mekâtib-i Umûmiye azâsı / [p.77]
1281 (1864-65) SENESİ VAKAYİ'İ
Bâb-ı Âlî'yi teşrîf-i şâhâne vukuunda huzûr-ı hümâyûnda kırâat olunan mazbatadan maârif-i umûmiyeye taalluku olan fıkralar / [p.78]
EDHEM PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.81]
NEVRES PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.82]
1282 (1865-66) SENESİ VAKAYİ'İ
Bâb-ı Âlî'yi teşrîf-i şâhâne vukuunda huzûr-ı mülûkânede kırâat edilen mazbatadan maârif-i umûmiyeye ait olan fıkralar / [p.82]
1282 senesinde teşkil edilen Tercüme Cemiyeti hakkında resmî tebliğ / [p.82]
Tercüme Cemiyeti'ne seçilen azâlar / [p.83]
1284 (1867-68) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekteb-i Tıbbıye-i Şâhâne'ni açılması / [p.85]
KEMAL PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.86]
SUBHÎ BEY'İN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.86]
1285 (1868-69) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekteb-i Sultânî'nin açılması için yapılan faaliyetler / [p.86]
İlk tahsilin mecbûrî tutulması hakkında 1 Safer 1285 [24 Mayıs 1868] tarihli resmî beyannâme / [p.87]
Dârü'ş-Şafakatü'l-İslâmiye mektebinin inşasına başlanması / [p.88]
Dârülmuallimîn-i İbtidâî'nin açılması ve vilayetlerdeki sıbyan mektebleri muallimlerine yeni tedris usûlünü talim için seyyar muallimler gönderilmesine teşebbüs edildiği / [p.90]
Mekteb-i Mülkiye imtihanlarının icra edilmesi / [p.91]
Sabah Mektebi'nin açılması / [p.91]
1286 (1869-70) SENESİ VAKAYİ'İ
Maârif-i Umûmiye Nizamnamesi hakkında resmî tebliğ / [p.92]
Bu babda Meclis-i Vükelâ mazbatası (Mazbata sureti) / [p.93]
1286 (1869) tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi mûcibince Meclis-i Kebîr-i Maarif'te yapılan düzenlemeler / [p.99]
Meclis-i Kebîr-i Maârif'in İdarî Kısmı / [p.99]
Meclis-i Kebîr-i Maârif'in İlmî Kısmı / [p.101]
Kız Sanayi Mektebi'nin açılması / [p.104]
1287 (1870-71) SENESİ VAKAYİ'İ
1286 (1869) tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnamesi icabından olarak Telif ve Tercüme Nizamnamesi'nin yayınlanması / [p.104]
İnas rüşdiyelerine muallime yetiştirmek için bir Dârülmuallimât açılması / [p.104]
Sultan Abdülaziz Han'ın Bâb-ı Âlî'ye teşrif ettiklerinde îrâd buyurdukları nutk-ı hümâyûna mukabil kaleme alınan arîza-ı cevâbiyenin maârif-i umûmiyeye ait kısımları / [p.104]
Mekâtib-i sıbyâniyenin ıslahı için yapılan teşebbüs / [p.105]
Mekteb-i Hukuk'un teşkili / [p.105]
Mahrec-i Aklâm'ın imtihanının icra ve şehadetname almağa hak kazananlara şehadetnamelerinin verilmesi / [p.107]
Maârif-i Umûmiye nâmıyla bir risâlenin çıkarılmasının kararlaştırılması / [p.107]
Orman Mektebi'nin açılması / [p.108]
1288 (1871-72) SENESİ VAKAYİ'İ
Dârülfünûn'daki serbest derslerin Takvîm-i Vakayi'nin "Kısm-ı İlmî" kısmında da neşredilmesi hususu / [p.108]
Mekteblere kabul olunacak talebenin Aşı Şehadetnamesi ibrazına mecbur tutulmaları / [p.108]
Meclis-i Kebîr-i Maârif'in Dâire-i İlmiye kısmının Tahir Paşa'dan boşalan riyâsetine Selim Sâbit Efendi'nin getirilmesi / [p.108]
Mekteb-i Sultanî tedrîsâtınca bazı ıslahatın icra olunması ve haftada iki gün toplanan Meclis-i Kebîr-i Maârif'in hergün ictima etmesi hususu / [p.108]
Daha önce açılmış olan Meketeb-i Tıbbıye-i Mülkiye mektebine yeniden talebe kayd ve kabulünün ilan edilmesi / [p.109]
1288 (1871-72) yılında maârife ait neşredilen mühim bir istatistik / [p.109]
SAFVET PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.111]
KEMAL PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.112]
1289 (1872-73) SENESİ VAKAYİ'İ
Sultan Abdülaziz Hân'ın Bâb-ı Âlî'yi teşriflerinde huzûr-ı hümâyûnlarında kıraat olunan Meclis-i Vükelâ mazbatasından maârif-i umûmiyeye taalluku olan fıkralar / [p.113]
DERVİŞ PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.114]
İlk tahsilin mecburî tutulması hakkında Nezaret'in bir teşebbüsü / [p.114]
AHMED VEFİK EFENDİ'NİN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.116]
1290 (1873-74) SENESİ VAKAYİ'İ
KEMAL PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.117]
1290 (1873-74) yılında neşredilen önemli resmî bir istatistik / [p.117]
Mekâtib-i rüşdiyenin üstünde olan Mahrec-i Aklâm'ın sınıflara göre dersleri / [p.118]
1290 senesi Cumâdelâhiresinde [Ağustos 1873] Dersaâdet'de mevcud olan rüşdiyeler / [p.119]
1290 (1873-74( senesi Dersaâdet'de mevcud olan inâs rüşdiyeleri / [p.119]
Dârülmuallimât'ın 1290 (1873-74( senesi ders programı / [p.119]
İnâs rüşdiyelerinin 1290 (1873-74( senesi ders programı / [p.120]
Basîret gazetesinde mekteblerle ilgili mühim istatistikî bilgiler içeren bir makale / [p.120]
Yeni tedris usûlünü tecrübe etmek ve ilerde tatbik etmek üzere Nûru Osmâniye Câmii dahilinde bulunan kâr-gîr bir ibtidâî mektebinin nümûne mektebi ittihaz edilmesi / [p.122]
1291 (1874-75) SENESİ VAKAYİ'İ
Dârülmuallimîn-i Rüşdiye'de bir de İdadî şubesi açılarak Dârülmuallimîn'in; sıbyan, rüşdiye ve idâdiye namlarıyla üç dereceye ayrılması / [p.123]
CEVDET PAŞA'NIN ZAMÂNI NEZÂRETİ / [p.124]
Dârülmuallimât, inas rüşdiyeleri ve Mahrec-i Aklam ile Dersaâdet rüşdiyelerine mahsus olarak Maârif Nezâreti'nce ilk defa neşr olunan İhsaiyat (İstatistik) cedveli / [p.125]
Dârülmuallimât ve inas rüşdiyelerinin imtihanlarının hülâsası / [p.125]
Mahrec-i Aklâm ve zükûr rüşdiyelerinin hülâsası / [p.126]
SAFVET PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.127]
1292 (1875-76) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekâtib-i husûsiye hakkında vilâyetlere yazılan tahrîrât / [p.127]
Kitab tab'ı hakkında daha önce neşr olunan nizamnâmeye zeylen 20 Safer 292 [28 Mart 1875] târihinde ilân edilen nizamnâme maddelerinin sûretidir / [p.128]
Dersaâdet ve bilâd-ı selâsede bulunan mekâtib-i sıbyâniyenin idâresi için ahâlîce seçilecek azâdan mürekkeb olmak üzere teşkîl olunacak Mecâlîs-i Tedrîsiye ve şubelerinin teşkîl sûretiyle vazîfeleri hakkında 22 Rebîülevvel 292'de ilân olunan talîmatdır. / [p.130]
ÂRİFÎ AHMED PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.136]
12 Cumâdelûlâ 1292 [16 Haziran 1875] tarihinde bütün vilayetlere gönderilen Teftîş-i Matbuat (Sansür)la ilgili emirname / [p.136]
1292 [1875] senesi Galatasaray Sultânîsi'nde icra kılınan diploma töreninde okul müdürü Sava Paşa tarafından îrâd olunan mühim nutkun bazı kısımları / [p.138]
Dersaâdet'te tesîs edilmiş olan Mekteb-i İdadî'nin benzeri ve taşra idadîlerinin birincisi olarak Yanya vilayetine tâbi Yenişehir'de bir mekteb-i idadînin kurulması hususu / [p.141]
İdâdiye-i Mülkiye Mektebi'nin ikinci sınıf derslerinin açılacağı / [p.141]
Mahrec-i Aklâm'ın 1875 senesi ders programı / [p.141]
Dârülmuallimât ders programı / [p.142]
Mekâtib-i rüşdiye ders programı / [p.142]
Dersaâdet ve bilâd-ı selâsede bulunan dârülmuallimât ile inâs rüşdiyelerinde mevcûd olan şâkirdânın mikdârını gösteren cedvel / [p.143]
92 [1875] senesi Dersaâdet ve bilâd-ı selâsede bulunan i'dâdiye, mahrec-i aklâm, zükûr ve rüşdiyelerinde mevcûd olan talebelerin mikdârını gösteren cedvel / [p.144]
Vilâyetlerde ve müstakillen idâre olunan sancaklarda (elviyede) bulunan rüşdiye mektebleriyle, mevcûd talebelerin adedini mübeyyin cedvel / [p.145]
Tedrîsât-ı ibtidâiye meclisleri / [p.146]
Yeniköy ve İstinye ve Tarabya Meclis-i Tedrîsi / [p.146]
Yeniköy Meclis-i Tedrîs şubesi / [p.147]
İstinye Meclis-i Tedrîs şubesi / [p.147]
CEVDET PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.148]
1293 (1876-77) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekteb-i Sultânî dahilinde tesîs ve küşâd olunmuş olan Hukuk Mektebi'nin dahilî nizamnâmesi / [p.148]
Hukuk Mektebi'nde tedrîs olunacak derslerin cedveli / [p.151]
Turuk ve Ma'âbir Mektebi'nin dahilî nizamnâmesi / [p.152]
Turuk ve Ma'âbir Mektebi'nin ders cedveli / [p.152]
Teftîş-i Matbûât hakkındaki tebliğlere yapılan eklemeler ve düzeltmelerle 22 Rebîülevvel 1293 [17 Nisan 1876] târihinde neşr olunan emirnâme-i sâmî (sadrazamın emrinini bildiren) yazının sûreti / [p.153]
SAFVET PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.154]
KEMAL PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.155]
Maârif Nizamnamesi hükmünce tesîs ve ıslâhı kararlaştırılan sıbyan mekteblerine nümûne olmak üzere Lâleli'de de bir nümûne mektebinin açıldığını beyan eden 10 Cumâdelûlâ 1293 (3 Haziran 1876) tarihli teblîğ / [p.155]
CEVDET PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.155]
1294 (1877) SENESİ VAKAYİ'İ
YUSUF ZİYA PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.156]
Mekteb-i Mülkiye'nin genişletilerek ve ıslah edilerek yeniden bir nizamnameye bağlanması ile ilgili olarak 29 Muharrem 1294 (13 Şubat 1877) tarihli teblîgat / [p.156]
Dersaâdet tedris meclislerinden Boğaziçi şubelerinin icrââtlarını beyan eden bazı hususlar.. / [p.157]
Mahrec-i Aklâm müdiriyetine Mehmed Murad Efendi, Meclis-i Kebîr-i Maârif riyâsetine de Salih Efendi'nin tayini / [p.159]
Maârif Nazırı Münif Efendi'nin zamanında "Kütüphâne-i Umûmî" nâmıyla bir kütüphane teşkîline teşebbüs edildiği / [p.159]
İranlı talebelerin tahsil için Avrup yerine Osmanlı Devleti'ne gelmeleri / [p.160]
Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'nin birinci sınıfına talebe kayd edilmesi / [p.160]
MÜNİF EFENDİ'NİN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.160]
Dârülmuallimîn'i bitirenlerin yerine talebe alınacağına dair / [p.160]
Mekteb-i Mülkiye'nin ıslah edilerek yeniden açılması / [p.161]
1295 (1878) SENESİ VAKAYİ'İ
KEMAL AHMED PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.162]
AHMED VEFİK PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.162]
SUBHÎ ABDULLATİF PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.163]
Mekteb-i Sultânî'de Türkçe derslerinin de nazar-ı dikkate alındığına dair / [p.163]
Daha önce Mekteb-i Sultânî dâhilinde açılarak her nasılsa daha sonraları kapatılan Hukuk, Turuk ve Maabir Mekteblerinin yeniden tanzîm ve genişletildiğine dair / [p.163]
Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye'ye yeniden alınacak talebelerin mektebe giriş şartları / [p.164]
Mekteb-i Mülkiye'nin ilk diploma töreni ve burada mekteb müdürü Abdurrahman Efendi'nin îrâd etmiş olduğu nutuktan bazı kısımlar / [p.165]
Mekteb-i Mülkiye'de tedris edilen bazı derslere dışarıdan da katılımların olabileceğine dair / [p.165]
Daha önce Mekteb-i Sultânî içinde açılan Mekteb-i Hukuk'un yeniden tedrisata başlamasına dair / [p.165]
Mekteb-i Sultânî dâhilindeki Turuk ve Maabir Mektebi'nin genişletilmesi ve ıslah edilerek yeniden tedrîse başlamasına dair / [p.166]
Kosova vilayetinde de Maârif Komisyonlarının teşkîline başlandığı hususu / [p.167]
Mekteb-i Mülkiye'nin 4. sınıfının açılarak derslere başlanması / [p.168]
1296 (1879) SENESİ VAKAYİ'İ
Alfabenin ıslahı meselesi / [p.168]
Vakıf kütüphanelerine ait kitap kataloglarının tab' ve neşri hakkında / [p.168]
Maârif Nezâreti'nce yapılan kısmî tayinler / [p.169]
Mekteb-i Mülkiye'ye gelecek sene için alınacak talebelerin imtihan şartları / [p.169]
Ticaret Mekteb-i Âlîsî'nin yeniden düzenlenerek açılması / [p.170]
Mekteb-i Mülkiye talebesinin diploma töreni ve şehadetname alan talebelerin isimleri / [p.170]
Gemlik'te Maârif Komisyonu'nun kurulması ve üç rüşdiye, altı nümune ibtidâî mektebinin açılması / [p.171]
Mekteb-i Mülkiye edebiyat muallimliğine Recaîzâde Ekrem Bey'in tayin edilmesi / [p.171]
Moniteur de Commerce gazetesinde Mekteb-i Sultânî dâhilinde bulunan Hukuk ve Turuk ve Maabir Mektebi'nin lağv edildiğine dair çıkan haber üzerine Maârif-i Umûmiye Nezâreti'nin yayınlamış olduğu ilan / [p.171]
İdâdiye-i Mülkiye Mektebi'ne talebe alınacağına dair / [p.172]
1297 (1879-80) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye'nin Tıbbıye-i Askeriye İdaresi'nden ayrılarak Maârif Nezâreti'ne bağlanması / [p.172]
Bu sene yayınlanan "Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniye"den takdire şâyân mühim bazı kısımlar / [p.173]
Yeni tedris usûlü ile ders ve el işleri tedris ve talim olunmak için mekteb-i ibtidâî olarak inâsa mahsus açılan ilk husûsî mekteb / [p.175]
Mekteb-i Sultânî'nin fransızca cereyan eden hesap kayıtlarının Türkçe tanzim ve yazılmağa başlanması / [p.175]
Maârif Nazırı Münif Efendi'ye vezirlik rütbesinin tevcih edilmesi / [p.175]
Mekteb-i Sultânî'deki Türkçe derslerinin ıslahı için bir Meclis-i Islâhat Komisyonu teşkil olunması ve diğer lisan dersleri dahi ıslah ve ve daha da genişletilerek Rum ve Alman lisanlarının da tedrîsâta dâhil edilmesi / [p.175]
Avrupa inas mektebleri nizamnamelerine uygun olarak tanzim olunan program gereğince lisan, mûsikî, inâsa mahsus el işleri talim olunmak üzere Sultan Mahmud Türbesi civarında bir mektebin açılması / [p.175]
Rüşdiye mektebinde Fransızca tedrîsinin kararlaştırılması, muhâcirîn ve iskân sebebiyle âtıl kalmış olan bazı mekteblerin yeniden açılması / [p.175]
İnas mekteblerine verilen ehemmiyeti ve yapılan yenilikleri beyan eden Maârif Nezâreti'nin bir ilanı / [p.176]
Daha önce Mekteb-i Sultânî dahilinde açılmış olan Hukuk Mektebi'nden başka Adliye Nezâreti'nce açılacak olan olan Mekteb-i Hukuk'a dair resmî ilan / [p.176]
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye tarafından "Vakayi'-i Tıbbıye" nâmıyla bir tıp gazetesinin neşrine başlanılması / [p.177]
Kızların tahsilde pek ilerliyememelerinin sebeplerini irdeleyen Vakit gazetesinden alınan bir yazı / [p.178]
Okuyup yazmayı kolaylaştırmak için alfabenin tebdîlinin şer'an caiz olduğuna dair İran uleması tarafından verilen fetvanın Ahter gazetesinde yayınlanması / [p.178]
Sivas vilayetinde zükûr ve inas mektebleri ile ilgili gelişmeler hakkında / [p.179]
97 [1880] senesinde Dârülmuallimîn'in Mekâtib-i Âliye şubesinin ders programı / [p.179]
Adliye Nezâreti Dairesi'nde yeniden te'sîs olunan Hukuk Mektebi'nin açılması / [p.179]
Müze-i Hümâyûn'un açılışı ve bu münasebetle Maârif Nazırı Münif Paşa'nın irad ettiği nutuk / [p.180]
Mekteb-i Sultânî'de Osmanlıcaya ehemmiyet verilmeğe başlandığını gösteren bir teblîğ / [p.182]
Mekteb-i Sultânî'de tahsil etmekde olan talebelerden yarım ve üçte bir ücret ödeyenlerin imtihanlarda bir üst sınıfa geçemeyenlerine ya tam ücret vermeleri veyahut mektebten çıkmalarının teklif edildiği / [p.182]
MÜNİF PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.182]
Ziraat Nezâreti tarafından ziraat fenni tahsil etmeleri için Avrupa'ya gönderilen şahıslar / [p.183]
Orman ve Ma'âdin Mektebi Nizâmnâmesi'nin ikinci faslındaki talebe kabûlüne dâir maddeler / [p.183]
Rüşdiye muallimliğine talip olanları imtihan etmek için Maârif Nezâreti'nde teşkil olunan komisyonun vazifeye başlaması / [p.184]
Karaca Paşa'nın Şûra-yı Devlet azalığına nakledilmesiyle Mekteb-i Sultânî Müdürlüğü'ne İsmail Bey'in getirilmesi / [p.184]
Dersaâdet'te bulunan mekteblerin idâresi ve tedris cihetinin Maârif-i Umûmiye Nazırı Kâmil Paşa tarafından teftiş edilmesi ve Osmanlı Devleti'nin diğer mevkilerinde bulunan mekteblerin tahkik ve teftişi için de Anadolu ve Rumeli'ye iki zâtın gönderilmesi / [p.185]
Mekteb-i Sultânî maiyetindeki Hukuk Mektebi'nden imtihan sonucunda şehadetname alarak çıkan efendilere, Eski Hariciye Nazırı Sava Paşa'nın Mekteb-i Sultânî nezdindeki Hukuk Mektebi'nde derslere başladığına, Belçika sefareti baş tercümanı... / [p.185]
Mekâtib-i rüşdiyede Fransız lisanının tedris şeklinde bazı düzenlemelerin yapılması için program lâyihası tanzim etmeğe memur olan ve hocalarının bazısından mürekkeb bulunan komisyonun lâyihasını ikmal ve takdim eylediği / [p.185]
1298 (1880-81) SENESİ VAKAYİ'İ
İbtidaî (ilk) tahsille ile ilgili mühim bir ilan / [p.185]
Taşrada ibtidâî tahsîle ait gelişmeler / [p.181]
Vaktiyle vakıf mekteblerinin malî yönünün de Maârif Nezâreti tarafından idare edildiğini gösterir bir ilan / [p.187]
Mekteb-i Sultânî'nin diploma töreni ve mekteb müdürü İsmail Bey'in irad etmiş olduğu nutuktan bazı kısımlar / [p.187]
Mekteb-i Sultânî'deki Hukuk Mektebi'nden çıkan talebelerden Adliye memuriyetinde çalışmak isteyenlerin pratik yapmak için stajer olarak mahkemelere tayin edildiklerine dair / [p.188]
Dârüşşafaka'dan ilk defa şehadetname alan 7 şahıstan bir kaçının Mekteb-i Sultânî'ye muallim muavinliğine kabûlünün kararlaştırılması / [p.188]
Beşiktaş'ta Valde Çeşmesi'nde bir inas rüşdiyesinin açılması / [p.188]
Rüşdiye mektebi son sınıf talebelerinin imtihanlarının yapıldığına dair / [p.188]
Münif Paşa'nın himmetiyle rüşdiyeden daha yüksek bir tahsil verilmek üzere tesîs edilmiş olan Leylî İnas Mektebi'nin ilk diploma töreni / [p.188]
Sansür usûlüne uygun davranmayan fen ve edebiyat dergileri nâşirlerinin cezalandırıldıklarına... dair / [p.188]
Kütüphanelerin idare şekli hakkında neşredilen talimatname / [p.189]
Mekteb-i Mülkiye'ye talebe kabul sûreti ve mekteb müdürü Abdurrahman Efendi'nin bu sene icra olunan diploma törenin de irad ettiği nutukta; mektebin leylîye tahvîli hakkında iradenin çıktığını ifade etmesi / [p.191]
Beşiktaş inas rüşdiyesinin diploma töreni ve mezkûr mektep muallimeleri Mevhibe ve Aişe Hanımlar ile davetlilerden bir hanım tarafından birer nutuk irad edilmesi (ki bu, bir toplantıda hanımlar tarafından irad edilen ilk nutuktur / [p.191]
98 [1880-81] senesi Dersaâdet ve bilâd-ı selâsede mevcûd rüşdiye mekteblerinin isimleri / [p.191]
1299 (1881-82) SENESİ VAKAYİ'İ
Tedris usûlünün ıslâhı gâyesine matuf olarak kadîm sıbyan mekteblerinin peyderpey ibtidâiyeye tahvîli ve o zaman imlâmızın tashih ve ıslahında "Usûl-i Savtiye"nin esas ittihaz edildiği / [p.192]
Yeni tedris usûlü (Usûl-i cedîde)ne tahvîl olunan ibtidai mekteblerinde görülen çok büyük faydalara binaen; Dersaâdet'te bulunan çoğu sıbyan mekteplerinin "Usûl-i Cedîde"ye tahvîl olunduğu / [p.193]
Mirgün İnas Rüşdiyesi'nin birinci muallimeliğine Fıtnat, ikinci muallimeliğine de Nazire Hanımların tayiniyle resmen açılması / [p.193]
KÂMİL PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.194]
Maârif-i Umûmiye Nizamnamesi gereğince vilayetlerde teşkil olunacak Mekâtib-i Sultâniye'ye dair / [p.194]
Galatasaray'da birkaç sene devam eden tedrisattan sonra lağv olunan Hukuk Mektebi muallimlerinin husûsî bir Mekteb-i Hukuk teşkil etmeleri / [p.194]
Encümen-i Teftîş-i Maârif'in / Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene'nin teşkîli / [p.194]
Mekâtib-i ibtidâiye ve sıbyâniye muallimliklerine tâlib olanlara Mekâtib-i İbtidâiye Müdürü Cevdet Efendi'nin umûm mekâtib-i sıbyâniye muallimleriyle hariçten arzu edenlere ders vermesi hususu / [p.195]
Yıldız Sarayı'nda bir rasathâne inşası ve Mekteb-i Sultânî'de bir küçük rasathâne tesisinin kararlaştırılması ve gereğinin yapılması hususu / [p.195]
Usûl-i cedîde namıyla tatbîkatına başlanılıp da çok büyük faydalarına şahit olunan "Usûl-i Savtiye"nin tamîmi zımnında matbuata tevdî' olunan 17 Cumâdelûlâ 1299 (6 Nisan 1882) tarihli ilan / [p.195]
Dersaâdet'te açılmasına karar verilmiş olan Ticaret Mektebi'nin nizamnamesi Maârif Nezâret-i Celilesi'nce de kabul buyurulup mezkûr mektebin Galatasaray'daki eski Mekteb-i Hukuk Dâiresi'nde açılacağına dair / [p.196]
4 Şubat 1297 (16 Şubat 1882)'de vilayetlere birer maârif müdürü ve maiyetlerine de müfettişlerin tayininin kararlaştırılması ile hangi vilayetlere kimlerin gönderildiği / [p.196]
Üsküdar'da inâsa mahsus bir ibtidâî mektebinin açılması ve yine Üsküdar'da Yoğurtçu Osman Ağa Sıbyan Mektebi'nin inâsa mahsus olmak üzere ibtidâiyeye tahvîli / [p.196]
ALİ FUAD BEY'İN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.197]
Maârif müdürlüklerine dair 25 Receb 1299 (12 Haziran 1882) tarihli resmî ilan / [p.197]
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye'yi bitiren doktorların bir sene müddetle Yenibahçe Hastanesi'nde staj yaptıktan sonra işlerine devam etmeleri hakkında / [p.198]
Mekteb-i Mülkiye'nin 5. defa olarak diploma töreninin yapılması ve mekteb müdürü Abdurrahman Bey'in îrâd ettiği mühim nutukdan bir kısmı / [p.198]
Arnavutluk'ta birçok ibtidâî mektebin açılması ve Dersaâdet ve bilâd-ı selâsedeki kütüphânelerle ilgili çalışmalar / [p.199]
Dersaâdet ve bilâd-ı selâse rüşdiyelerini bitiren talebelere şehadetname verilmesi ve Mekâtib-i Rüşdiye Müdürü Selim Sabit Efendi'nin îrâd ettiği nutkun bazı kısımları / [p.199]
Maârif Nezâreti'nin vilayetlerdeki ibtidâî teşkilatına dair ilanı / [p.200]
Evkaf-ı münderisenin Maârif Nezâreti'ne ilhâkına dâir resmî ilân / [p.201]
İnşaatı bitirilen Sanâyi'-i Nefîse Mektebi'ne talebe kayıtlarının başladığına dair ilan / [p.201]
Unkapanı civarındaki Cibâli Mahallesiyle Sultan Ahmet yakınındaki Nahlibend'de birer bab zükûr (erkeklere mahsus) ibtidâiye mektebinin açılması / [p.202]
1300 (1882-83) SENESİ VAKAYİ'İ
Daha önce tesîsine teşebbüs edilmiş olan Kütüphâne-i Umûmî ile ilgili olarak Vakit gazetesinde neşrolunan bir makale / [p.202]
Hamidiye ve Ragıp Paşa Kütüphanelerinin kataloglama işlemlerinin sona ermesi ve defterlerinin tanzim edilmesine dair / [p.203]
Bir zamandan beri âtıl bulunan Matbaa-i Âmire'nin Nezâret'çe mükemmel surette ıslahına teşebbüs edilmesi / [p.204]
Bezm-i Âlem Valide Sultan İnas Sultânîsi'nin aksâmından olan binanın Maârif Nezâreti olmak üzere inşasına başlanması / [p.204]
Mühim olan vilâyetlere birer maârif müdürü tayini ve vilayet merkezlerinde birer Meclis-i Maârif teşkîli / [p.204]
Müdürlerin vazifeleri ve Sivas vilayetinde bir dârülmuallimîn-i sıbyan açılması / [p.204]
Yurt dışından Osmanlı Devleti'ne ithal olunan kitaplara uygulanacak sansür hakkında / [p.204]
Edirne vilayetindeki rüşdiyelerin 62'ye yükseldiği ve ayrıca vilayet merkezinde bir ziraat ve sanayi mektebinin açıldığı / [p.205]
Vilâyetlerde birer dârülmuallimîn-i sıbyan tesîs ve inşası hakkında irade-i seniyyenin çıkmış olduğu Nezâret'ten vilâyetlere ihbar edilmiş ve icab eden muallimlerin de peyderpey gönderildiğine dair / [p.205]
Bütün mekteblerin ders programlarının birleştirilmesi ve mekteblere müteallik ıslah maddelerini müzakere etmek üzere Nezâret'te bir komisyon teşkîlinin kararlaştırılması / [p.205]
26 Rebîülâhir 1300 (6 Mart 1883) tarihinde Sanâyi'-i Nefîse Mektebi'nin açılması / [p.205]
Nezâret tarafından dergi neşri hakkında kaleme alınacak olan nizamnamenin düzenleme işi Saîd Beyefendi'nin başkanlığında teşkîl olunacak bir encümene havâle olunması / [p.205]
Divanyolu'nda bulunan leylî ve neharî inas mektebinin diploma töreni ve sonrasındaki gelişmeler / [p.205]
Yüz elli kadar rüşdiye talebesine Maarif Nezâreti'nde şehadetname verilmesi ve Mekâtib-i Rüşdiye Müdürü Selim Sâbit Efendi tarafından irad edilen nutuktan bir kısım / [p.205]
Aksaray'da açılan dârülmuallimâta talebe alınacağına dair / [p.206]
Mekteb-i Mülkiye'nin 6. diploma töreni ve mekteb müdürü Abdurrahman Efendi tarafından irad olunan nutuktan bir kısım / [p.206]
Târihçemizin kısm-ı sânîsine umûmî bir nazar / [p.207]
KISM-I SÂLİS
1301 (1883-84) SENESİ VAKAYİ'İ
Dârülmuallimâtın diploma töreninin icra edilmesi ve ilk defa Diyarbekir'de bir inas mektebinin tesîsi ve açılması / [p.211]
Hâriciye Nezâreti'ne bağlı Lisan Mektebi'nin Mülkiye Mektebi dahilinde açılması / [p.211]
Eyüb'deki sıbyan mekteblerinin ibtidâîye tahvîl edilmesi / [p.211]
İhtiyaç olmasına rağmen Mekâtib-i Sultâniye'nin çoğaltılamaması / [p.212]
Kırkkilise halkı tarafından inâsa mahsus bir rüşdiye ile bir de ibtidâiye mektebi açılması / [p.212]
Rüşdiye mekteblerinde tedrîs olunmakta olan derslerin programını tadil, ıslah ve yeniden tedrîsi icab eden kitap ve risalelerin seçimi için bir komisyon teşkil edilmesi / [p.212]
Meşrûtün lehleri (fıkh. vakfeden tarafından vakfın menfaatine vakfı şart koşulmuş olan cihet) terkedilmiş ve boş kalmış vakfiye gelirleri, maarifin neşrine tahsis kılınmış olmakla bu sırada taşralarda zuhûr eden bir çok vâridâtın maârife verilmesi / [p.213]
Bâb-ı Âli civarında Ticaret Nezâreti'ne bağlı Ticaret Mektebi'nin açılması / [p.213]
Bigadiç'te inâsa mahsus bir ibtidâî mektebinin açılması / [p.214]
Bosna ve Kosova vilayetlerindeki mekteb ve talebelerle ilgili malûmât / [p.214]
Balıkesir ve Adapazarı'ndaki mekteb ve muallimlere dair / [p.214]
Üsküb, Kosova ve İştib'deki mekteblere dair / [p.214]
Girit'te iki bab inas rüşdiyesinin açıldığına dair / [p.214]
Sivas'ta üç, Bursa ve Kastamonu'da da birer dârülmuallimîn açıldığına dair / [p.215]
İzmir'de bir ziraat mektebi açma teşebbüsü / [p.215]
Daha önce Beyrut'ta açılmış olan Medrese-i Sultâniye'nin genişletilmesi ve inşaat masrafına dair / [p.215]
Mekâtib-i idâdiye tesîsâtı için a'şâr ve müsakkafat vergisine yapılan zamlar hakkındaki tezkire-i sâmiye (sadrazamlık makamından yazılan tezkire) / [p.215]
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye'nin genişletilmesi ve terakkisi için muntazam dershaneler inşası ve tıp kitaplarının peyderpey tercümesi vs. hususlar için bir komisyon teşkîline dair / [p.217]
Bu komisyon azâsının isimleri / [p.217]
Komisyon tarafından Bâb-ı Âlî'ye yazılan tezkirenin cevabı (tezkire-i sâmiye sûreti)-şâyân-ı dikkat bazı malûmâtı muhtevîdir / [p.218]
Mekteb-i Sultânî'nin diploma törenine ve talebesiyle ilgili bazı hususlara dair / [p.219]
Mekteb-i Mülkiye'nin 7. diploma töreninin icrası / [p.219]
Dersaâdet rüşdiye mekteblerini bitirenlere şehadetnamelerinin verilmesi ve Dersaâdet ile vilâyetlerde erkek ve kızlara mahsus olmak üzere 500 aded rüşdiye mektebinin mevcut olduğuna dair / [p.220]
Sanâyi'-i Nefîse Mektebi talebelerinin sergideki resimlerine dair / [p.220]
Şehzâdebaşı'nda "Mekteb-i İrfânî" adıyla husûsî bir mektebin açılması / [p.220]
1302 (1884-85) SENESİ VAKAYİ'İ
4Mülga Meclis-i Maârif'in daimî surette toplanmaya başlamasıyla yeniden ihyası / [p.220]
Bu babda cereyân eden muhâberâtı şâmil tezkire-i ma'rûza sûreti / [p.221]
Şeref -sâdır olan irâde-i seniyye sûreti / [p.222]
Buyuruldu-ı 'âlî sûreti / [p.222]
Kudüs'teki maârif işleriyle ilgilenmek üzere Ahmed Hamdi Efendi'nin Kudüs Maârif Müdürlüğü'ne tayin edilmesi / [p.223]
Mekâtib-i ibtidâiyede tedris olunacak kitapları tedkik ve ıslah ile yeniden bir program tanzim etmek üzere Maârif Nezâreti'nde kurulan komisyon hakkında / [p.223]
Vilayet merkezleriyle livalarda yeniden açılacak olan birinci ve ikinci derece idadî mekteblerine dair / [p.223]
Gazetelerde tefrika suretiyle neşr edilen roman, tiyatro ve sâir edebî eserlerin kitab şeklinde tab'ı arzu olunduğu takdirde; Encümen-i Teftîş ve Mu'âyene'den ruhsat alınması lüzumunu te'kîden evrâk-ı havâdiste ilan edildiğine dair / [p.223]
Dersaâdet gümrüklerine gelecek çeşitli yabancı kitap ve dergileri sansür etmek için Rüsûmat Emâneti Dâiresi'ne 4 memurun alındığına dair / [p.223]
Aksaray'da "Mekteb-i Osmânî" adıyla husûsî bir mekteb açıldığına dair / [p.223]
Le Debat gazetesinin Dersaâdet muhabiri tarafından mensup olduğu gazeteye; mektebler, muallimler, talebeler vs. hakkında yazdığı mühim bir mektubun Tarik gazetesinden naklen tercümesi / [p.224]
Bütün vilayet ve livalarda yeniden tesîsi kararlaştırılan mekâtib-i idâdiyenin her tarafa yayılması ve Trabzon'da bir idadî mektebinin törenle açılması / [p.227]
Mekke-i Mükerreme'ye bir rüşdiye mektebinin yapılması ve Cidde rüşdiye mektebi mualliminin Hicaz rüşdiyesine nakliyle Cidde'ye bir münasibinin tayini vs. ye dair / [p.228]
Bursa'da maârifin terakkîsini gösteren bir istatistik / [p.228]
Balıkesir'deki erkek ve kızlara mahsus ibtidâî mekteblerin 75 adede ulaştığına dair / [p.229]
Vilayet ve liva merkezlerinde muhtelit idadî mekteplerinin tesîs edilmesi ve Edirne'de bir rüşdiye ile bir de muhtelit idadî mektebinin açıldığına dair / [p.229]
Kal'a-ı Sultâniye'de muhtelit bir mekteb-i idadînin inşasına başlandığına dair / [p.229]
MUSTAFA PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.230]
ZİHNÎ EFENDİ'NİN ZAMÂN-I VEKÂLETİ / [p.231]
1303 (1885-86) SENESİ VAKAYİ'İ
Talebe sayısının fazla olması hasebiyle Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye İdâdîsi'nin birinci sınıfının ikiye ayrılması ve mezkûr mektepten şehadetname alan talebelere dair / [p.232]
Mekteb-i Hukuk ve Aksaray'daki Dârülmuallimîn-i İbtidâiye'yi bitiren öğrencilere dair / [p.232]
Maârif Nezâreti'nde kurulan ilk İstatistik Komisyonu'na dair / [p.232]
A'şârdan menâfi' sandıklarına maârif hissesi için ayrılan miktara vs. ye dair / [p.232]
İzmid'de bir muhtelit idadî mektebinin yapımına başlandığına dair / [p.233]
Yanya'da bir idadî mektebinin açıldığına dair / [p.233]
Hüdâvendigâr vilâyetine bağlı Yenişehir kazasında bir rüşdiye, Musul'da da bir Dârülmuallimîn-i Rüşdiye mektebi açıldığına dair / [p.233]
Manastır'da bir idadî mektebinin açılması / [p.234]
Maârif-i umûmiyeye ve nâfi'a işlerine sarf olunmak üzere vergi ve a'şâra yapılan zamlar ve bunlarla yapılacak işler hakkında / [p.234]
Selanik ve Erzurum'da birer muhtelit idadî mektebinin yapımına başlandığına dair / [p.234]
Şam'da bir idadî mektebinin kurulması ve Beyrut'ta da bir askerî rüşdiye mektebinin inşaatının başlandığına dair / [p.234]
İzmir'de bir idadî mektebinin açılması hususu / [p.235]
Kudüs'te açılan mektepler / [p.235]
1304 (1886-87) SENESİ VAKAYİ'İ
Islahât-ı Mâliye Komisyonu kararıyla Hukuk, Ticaret ve Ziraat Mektepleriyle Kız Sanayi Mekteplerinin Maârif Nezâreti'ne bağlanması / [p.236]
Dârülmuallimîn'in ıslâhına ve leylîye tahvîline dair / [p.236]
Mekteb-i Hukuk, Mekteb-i Sultânî, Ticaret Mektebi, Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye ve Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye'den mezun olanlara dair / [p.236]
Karesi vilayeti Maârif Müdürü Hikmet Bey'in maârif işlerini yoluna koymak üzere muvakkaten Şam'a gönderilmesi / [p.236]
1305 (1887-88) SENESİ VAKAYİ'İ
Selanik, Ma'mûretül-Azîz, Gelibolu, Drama ve Bolu'da birer idadî açılması / [p.237]
Dârülmuallimât, Tıbbıye-i Mülkiye, Eczacılık ve Mekteb-i Sultânî'den şehadetname alanlara dair / [p.237]
Hendese-i Mülkiye Mektebi'nin ilk defa mezun vermesi / [p.237]
Mekteb-i Mülkiye mezunlarının mezuniyet öncesi yapacakları staj hakkında / [p.237]
1306 (1888-89) SENESİ VAKAYİ'İ
Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i Sultânî'den şehadetname alan talebelere dair / [p.237]
Vefa'da Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye'ye bağlı bir "emrâz-ı 'ayniye tedâvîhânesi" (Göz hastalıkları tedavihanesi) nin açılması / [p.238]
Mekâtib-i umûmiye ve husûsiye programlarına ve Maârif Nizamnamesi'nde düzeltilmesi gereken maddelere dair müzakerelerde bulunmak üzere bir komisyonun kurulması / [p.238]
Devletin bütün vilâyetlerinin üç sınıf itibar edilerek cümlesine birer maârif müdürü tayininin kararlaştırılması ve buna binaen Bağdat ve Bolu'da birer idadî mektebinin açılması / [p.238]
1307 (1889-90) SENESİ VAKAYİ'İ
Dersaâdet'te bir A'mâ ve Dilsiz Mektebi'nin açılmasına dair / [p.238]
Arapçanın yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması maksadıyla Lâleli Camii karşısında "Dârü't-Tedrîs" adı altında hususî bir mektebin açılması / [p.239]
Mekteb-i Sultânî, Mekteb-i Hukuk, Mekteb-i Mülkiye, Tıbbıye-i Mülkiye ve Dersaâdet rüşdiyelerinden mezun olanlara şehadetnamelerinin verilmesi ve Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye'de bir ders nezâretinin tesîs edilmesi hakkında / [p.239]
Dersaâdet'te influenza (nezle-i müstevliye) hastalığı sebiyle bütün mekteplerin muvakkaten tatiline dair / [p.240]
Mekteb-i rüşdiyelerin mekâtib-i idâdiyeye nakli ve kurulacak mekteplerle ilgili olarak yapılan fizibilte çalışmaları / [p.240]
Beyrut'a bağlı Belka sancağında 29 adet ibtidâî mektebinin açılması / [p.240]
1308 (1890-91) SENESİ VAKAYİ'İ / [p.241]
Trabzon'da açılan dârülmuallimîn ve tahsil gören talebelere dair malûmât / [p.241]
Hanya'da bir mekteb-i 'âlî açılması için Nezâret'çe 300.000 kuruş tahsis edilmesine ve Midilli'de bir idadî mektebinin açılmasına dair / [p.241]
Bazı vilayet ve livalardaki mekteb ve talebe istatistiki / [p.241]
Erzurum'un Kiğı kazasında açılan ibtidâî mektebe dair / [p.242]
Kastamonu'da bir inas ibtidâiyesi mektebinin açılması / [p.242]
Ziraat tahsîli için Almanya ve Fransa'ya giden talebeler hakkında / [p.242]
Dilsizler Mektebi'nin bulunduğu dairede a'mâlara mahsus neharî bir mektebin tesîs edildiği / [p.242]
Karesi, Aydın, Kütahya, Ankara, İzmir, Üsküb ve Karahisâr-ı Sâhib'te açılan mekteb ve talebe miktarları hakkında / [p.242]
Baytar Mektebi'nde yapılacak ıslahata dair / [p.243]
Müze-i Hümâyûn'un Çinili Köşk mukabilinde bulunan kısmının inşaatının tamamlanarak 13 Haziran 1891'de resmî açılışının yapıldığına dair / [p.243]
Mekteb-i Sultânî'nin diploma töreninde Maârif Nâzırı Münif Efendi ve mekteb müdürü İsmail Bey'in irad etmiş oldukları mühim nutuklardan bazı kısımlar / [p.244]
1309 (1891-92) SENESİ VAKAYİ'İ
Vilayetlerdeki maârif meclislerinin de birer sansür heyeti gibi çalışabileceklerine dair... / [p.244]
MÜNİF PAŞA'NIN ZAMÂN-I NEZÂRETİ / [p.245]
Mekteb-i Hukuk'un programında yapılan ıslahata dair / [p.245]
Mekteb-i Mülkiye ve mekâtib-i rüşdiyeden şehadetname alanlarla, Diyarbekir ve Trabzon'da açılan mektebler hakkında / [p.246]
Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi'nin 'Dârülmuallimîn' kısmında yapılan tadilat hakkında / [p.246]
Birbirine yakınlığı bulunan mekâtib-i rüşdiye-i mülkiyenin birleştirilmelerine dair / [p.246]
Bütün İslâm mekteplerinin ıslah edilmesi ile mekâtib-i idâdiye, rüşdiye-i mülkiye ve mekâtib-i askeriye programlarının birleştirilmesi için kurulan komisyon hakkında / [p.246]
Mekâtib-i rüşdiyesi lağv olunan yerlerdeki mekâtib-i idâdiyeye talebe hazırlamak üzere bir Mahrec Sınıfının teşkîlinin Maârif Nezâreti'nce kararlaştırılması / [p.246]
Üsküdar'da Atlama Taşı'nda bir inas rüşdiyesinin tesîs edildiğine dair / [p.246]
4 Cumadelâhire 1309 (5 Ocak 1892) tarihinde Mekteb-i Mülkiye Nizamnamesi'nin ta'dîl edilerek neşredilmesi / [p.246]
Mevcut ibtidâî mekteplerinin ıslahı, hiç mektebi olmayan kasaba ve köylerde mekteb inşasına başlanması, mektep hocalığının imametle birleştirilmesi ve liva merkezlerinde dârülmuallimîn şubesi tesîsiyle buna kabul olunacak talebelerin devam mecburiyeti / [p.246]
SUNÛF-I İBTİDÂİYE VE RÜŞDİYEDEN MÜREKKEB VE YEDİ SENEDEN İBÂRET KIZ SANÂYİ MEKTEBLERİ PROGRAMI / [p.274]
DERSAÂDET MEKÂTİB-İ İBTİDÂİYESİ İÇÜN TA'LÎMÂT-I MAHSÛSA / [p.287]
DERSAÂDET VE KASABÂT İBTİDÂÎ MEKTEBLERİNE MAHSÛS MÜFREDAT PROGRAMI / [p.294]
TAŞRA KÖY MEKTEBLERİNE MAHSÛS OLMAK ÜZERE MAÂRİF NEZÂRET-İ CELÎLESİ'NCE YENİDEN TERTÎB OLUNAN DERS CEDVELİ / [p.304]
İşlerin çoğalması ile ihtiyaca cevap veremeyen Nezâret Dâiresi'nin; 1200 lira sarfıyla daha önce Divanyolu'nda Maârif Dairesi olarak kullanılan binaya, Dârülmuallimîn'in de Maârif Dâiresi'ne taşınması / [p.306]
1310 (1892-93) SENESİ VAKAYİ'İ
Maârif Nezâreti'nce mekâtib-i idâdiyenin ıslah edilme sûretleri ve Dersaâdet'teki mekâtib-i rüşdiyeden şehadetname almış olan 94 şahıstan 54'ünün Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Sultâniye ve Mekâtib-i Askeriyeye meccânen kayd ve kabulleri hakkında / [p.307]
Mekâtib-i 'âliyenin tedris müddetinin uzatılmasından dolayı; bu sene [1310 (1892-93)] Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'den şehadetname verilmemesi ve Mekteb-i Sultânî'nin şehadetname, talebe kayd ve kabulü hakkında / [p.308]
Hem merkez, hem de vilayetlere bağlı mahallerde bulunan maârif meclisleri azaları hakkında yapılan yeni düzenleme / [p.308]
Aşîret Mektebi'nin açılması / [p.308]
Aşîret Mektebi'nin 11 Temmuz 1308 (23 Temmuz 1892) tarihli nizamnamesi / [p.309]
Aşîret Mektebi'nin ders programı / [p.310]
Mekteb-i Hukuk ve Mekteb-i Sultânî'den mezun olan talebelere dair / [p.311]
Muvakkaten leylî mekâtib-i idâdiyeye meccânen talebe kabul edilmemesi ve maârif müdürlerinin maaşları hakkında / [p.311]
İzmir idâdî mektebinden mezun olanlara, Şam idâdîsinin leylî kısmına kabul edilecek talebeden alınacak ücrete ve Şam rüşdiyesinin ilgâ edilerek idâdiyeyeye nakline dair / [p.311]
Beyrut mekteb-i rüşdiyesinin ilgâ edilerek muallim ve talebesinin idadîye nakli, Denizli'de bir idadînin açılması, Kastamonu idadîsinin leylîye tahvîli, Kırkkilise ve Samsun'da açılan idadîlere dair / [p.311]
Üsküdar'daki neharî inas sanayi mektebinin ilk diploma töreni / [p.312]
Adana, Hama, Yanya ve Edirne'deki mekteblerle ilgili yapılan ıslahatlar vs. ye dair / [p.312]
Müze-i Hümâyûn müdüriyetinde muavinlik tesîs olunması / [p.312]
Nezâret Dairesi'nin 24 Aralık 1892 tarihinde yeni binasına taşınması / [p.312]
Mekteb-i Sultânî'de Tedrîsât-ı Lisân-ı Osmânî Nezâreti tesîsi, Sinop'ta bir idadînin açılması, rüşdiye mektebi lağvedilerek talebesinin idadiye nakli ve Ankara idadîsinin leylîye tahvîline dair / [p.312]
Haleb mekteb-i idadî talebesinin çokluğu ve vilayetin ehemmiyet ve büyüklüğü sebebiyle mektebin derecesinin yükseltilmesi, Beyrut'ta idadî mektebinin yakınında bir dârülmuallimînin açılması, Nablus'ta bir idadînin açılması / [p.312]
TAŞRA MEKÂTİB-İ RÜŞDİYESİNİN İDÂRE-İ DÂHİLİYELERİNE MAHSÛS TA'LÎMAT / [p.314]
DERSAÂDET MEKÂTİB-İ RÜŞDİYESİNİN İDÂRE-İ DÂHİLİYYESİNE MAHSUS TA'LÎMAT / [p.323]
VİLÂYÂT-I ŞÂHÂNE İLE LİVÂ MERKEZLERİNDE BULUNAN LEYLÎ VE NEHÂRÎ MEKÂTİB-İ İ'DÂDİYENİN MAÂRİF NEZÂRET-İ CELÎLESİ'NCE TA'DÎLEN KALEME ALINAN DERS PROGRAMLARI SÛRETİ / [p.333]
VİLÂYÂT-I ŞÂHÂNE MERKEZLERİNDE BULUNUB İLK BEŞ SENESİNİN TEDRÎSÂTI LİVÂ İ'DÂDÎLERİ TEDRÎSÂTINA MUVÂFIK BULUNAN YEDİ SENELİK MEKÂTİB-İ İ'DÂDİYENİN SON İKİ SINIFININ DERS PROGRAMI / [p.336]
UMÛM MEKÂTİB-İ İ'DÂDİYE-İ MÜLKİYENİN İDÂRE-İ DÂHİLİYELERİNE MAHSÛS TA'LÎMAT / [p.347]
UMÛM MEKÂTİB-İ RÜŞDİYE VE İ'DÂDİYEDE BEHER HAFTA OKUNACAK ULÛM VE FÜNÛNUN ADED-İ DÜRÛSUNU MÜBEYYİN TANZÎM OLUNAN CEDVEL / [p.368]
MAÂRİF-İ UMÛMİYE NİZAMNÂMESİ'DİR / [p.424]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye