Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 182
Article : 0
Size : 1,4 x 9,4 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 31 5
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Doç.Dr. İsmail Doğan

Kuruluş Ailesi, dönemin sıkıntı, sorun ve ihtiyaçlarının yanısıra heyecan, coşku ve idealleriyle şekillenmiştir. Bu idealler beylikten İmparatorluğa yükseldikçe içkin ve karakteristik bir imperial gurura dönüşmüştür. Dolayısıyla denilebilir ki, Osmanlı Ailesi bir İmparatorluk ailesidir. Ailenin bu niteliği her türlü sosyolojik ve ekonomik etkenin önünde olan belirleyici bir unsurdur. Bu kültürel olgu, siyasal teminatlar ile de kuşatılmış; din ve gelenekle güçlendirilerek kişisel güvenliğin, psiko-sosyal doyumun da vasıtası olmuştur. Çünkü sistem, toplumsal kurumları, ülkenin tüm toplumsal kategori ve zümrelerini dondurmak suretiyle mevcut örf ve âdetleri koruma altına almıştır. Osmanlı Ailesi bu garanti ve güvencelerin en başında yer alır. Pax-Ottomana

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Takdim / [p.9]
Önsöz / [p.10]
Bölüm I: OSMANLI AİLE YAPISININ KÜLTÜR TEMELLERİ
Osmanlı Araştırmalarının Temel Kaynakları / [p.18]
Türk Aile Yapısının Kültürel Temelleri / [p.19]
1. Gelenek ve Tarih Faktörü / [p.19]
2. Din Faktörü / [p.24]
Bölüm II: OSMANLI AİLE YAPISININ KARAKTERİSTİK DÖNEMLERİ
A. KURULUŞ DÖNEMİNDE AİLE
1. Erkek ve Kadın / [p.29]
2. Giyim Kültürü / [p.33]
3. Evlilik / [p.35]
4. Çocuklar (Oğlancıklar) / [p.40]
B. KLÂSİK DÖNEMDE AİLE
a. Toplumsal Kategoriler / [p.44]
1. Askerîlerin (Kamu Görevlileri) Aile Yapısı / [p.44]
1.1. Saray Halkı, Osmanlı Saray Ailesi (Harem-i Hümâyun) / [p.44]
1.2. Saray Dışı Askerîler (KamU Görevlileri: Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye) / [p.50]
1.2.1. Kamu Görevlilerinde Aile Kültürü / [p.52]
2. Reâyanın (Yönetilen Kesimin) Aile Yapısı ve Kültürü / [p.53]
2.1. Reâya Ailesinde Demografi / [p.54]
b. Osmanlı Toprak Sistemi / [p.55]
c. Kent ve Kırsal Alan (Köy, Kasaba vs.) Faktörü / [p.57]
1. Köy ve Köylü Aileler / [p.58]
2. Şehir ve Aile / [p.60]
2.1. Klâsik Dönemde Osmanlı Kent Kadını / [p.69]
2.2. Klâsik Dönemde Osmanlı Kent Erkeği / [p.71]
d. Ulemânın Klâsik Dönem Aile Kültürüne Katkıları / [p.71]
C. YENİLEŞME DÖNEMİNDE AİLE
1. Fetvalar, Fermanlar, İlânnâmeler ve Kararnâmelerle Başlatılan Yasal ve Hukukî Düzenlemeler / [p.76]
2. Tanzimat'ın YolAçtığı Sosyo-Kültürel Değişme Eğilimleri / [p.85]
2.1. Batı Kültürü / [p.85]
2.2. Aydınlar / [p.90]
2.3. Kadın Eğitimindeki Değişmeler / [p.104]
2.4. Ekonomik Yapıdaki Değişmeler / [p.113]
2.5. Sosyo-Kültürel Değişimin Kent Özeli ve Yerel Yaşamda Evlilik Öncesi Âdetler / [p.117]
2.6. Tanzimat'ın Aile Kültüründe Ortaya Çıkan Yeni Boyutlar: Kadın, Erkek, Çocuk / [p.123]
2.7. Osmanlı Döneminde Kadın Hareketleri Kronolojisi / [p.134]
Bölüm III: TARTIŞMA / [p.141]
Bölüm IV: GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
KAYNAKLAR
EKLER
DİZİN


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye